اتل مت

اتل متل توتوله

عمو گاوه شاسگوله

هم دست داره هم آستین

شیرشو بردن فلسطین

بگیر زن مسلمان 

از حزب ا... لبنان

اسمشو بزار حلیمه

چون چادرش ضخیمه!

/ 0 نظر / 12 بازدید