متن آهنگ تایتانیک با معنی

Every night in my dreams. I see you. I feel you   

 

        هر شب در رویاهایم تو را می بینم و احساس ات می کنم

That is how I know you go on  

 

           و احساس می کنم تو هم همین احساس را داری

Far across the distance and spaces between us 

 

                        دوری، فاصله و فضا بین ماست

You have come to show you go on 

 

                   و تو این را نشان دادی و ثابت کردی

Near. Far. Wherever you are 

 

                     نزدیک، دور، هر جایی که هستی

I believe that the heart does go on 

 

             و من باور می کنم قلب می تواند برای این بتپد

Once more. You open the door 

 

                        یک باره دیگر در را باز کن

And you re here in my heart 

 

    و دوباره در قلب من باش

And my heart will go on and on

 

Love can touch us one time

 

ما می توانیم یک باره دیگر عاشق باشیم

And last for a lifetime

 

و این عشق می تواند برای همیشه باشد

And never let go till we re gone    

 

و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

Love was when I loved you

 

عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

One true time. I hold too  

 

دوران صداقت، و من تو را داشتم

In my life we ll always go on

 

در زندگی من، ما همیشه خواهیم تپید

Near. Far. Wherever you are

 

نزدیک، دور، هرجایی که هستی

I believe that the heart does go on

 

من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

Once more. You open the door

 

یک باره دیگر در را باز کن

And you re here in my heart

 

و تو در قلب من هستی

And my heart will go on and on

 

You re here. There s nothing I fear

 

تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم

And I know that my heart will go on

 

می دانم قلبم برای این خواهد تپید

Well stay forever this way

/ 0 نظر / 15 بازدید