# اگه

اگه

اگه روزی بیاید. . . . . . اگه . . .اگه  . . میزنم تو دهنش میگم برو همونجایی که بودی (جی) 
/ 1 نظر / 6 بازدید