اصطلاحات چت با معنیجمله یا کلمه
اختصار در چت
معنی
disconnect DC
قطع ارتباط با اینترنت
see c
دیدن . می بینمت
your U R
مال شما
too 2
همچنین
for 4
برای
be right back BRB
زود برمی گردم
hug and kiss h&k
در آغوشم می بوسمت
i owe you IOU
من به شما مدیونم
all the best ATB
خیلی خوب , همه خوب هستن
download DL
دانلود کردن . کپی کردن
good game GG
بازی خوبیه
good job GJ
کار خوبیه
good luck GL
موفق باشید . خوشبخت باشید
you're welcome YW
خوش آمدید
welcome back WB
زود برگردی ، خوش آمدید (هنگام رفتن)
oky K
خوبه ، باشه ، قبوله
later LTR
بعدا
Sorry sry
متاسفم
be back soon bbs
زود برگردی
be back later bbl
بعدا بر میگردم ، دوباره بیا
Very imprtant person vip
آدم خیلی مهم ، آدم متشخص
ong time no see ltns
خیلی وقته ندیدمت
message msq
پیام
whit W
با
whitout W / O
بدون
keep in touch kit
مراقبش باش ، با احتیاط نگهداری کن
face to face F2F
رو در رو
Hi There HT
سلام
?how Are you HRU
حالت چطوره ؟
has left the chat POOF
چت را ترک کرده
As for as i Know AFAIK
تا انجایی که من می دانم
As soon As Possible ASAP
به زودی
Oh may god OMG
آه خدای من
By the way BTW
راستی
Just Kidding JK
شوخی می کنم
Evil Grin EG
پوز خند شیطانی
Big Evil Grin BEG
خنده شدید شیطانی
Laugh L
خنده
Laugh Out Load LOL
خندیدن با صدای بلند
Smile S
لبخند
Rolling on floor laun ghing ROFL
از خنده روی زمین غلط زدن
And &
و
Fingers Crossed FC
دعا کردن
Write Back Soon WBS
زود جواب نامه را بده
Donُt Write Back DWB
جواب نامه را نده
Long Time No See LTNS
برای مدت طولانب بی خبر بودن
Be Right Back BRB
الان برمی گردم
Good Luck GL
موفق باشی
Ta Ta For now TTFN
فعلا خداحافظ
Bye Bye Noe BBN
خداحافظ
August AUG
ماه اوت
Avenue AVE
خیابان
Born B
متولد
Captain CAPT
کاپیتان
April Apr
ماه آوریل
Assistant ASST
دستیار
february Feb
ماه فوریه
Gramme Gm
گرم
November Nov ماه نوامبر
near Nr نزدیک
died OB درگذشت 0 فوت
October Oct ماه اکنبر
Opposite Opp مخالف 0 مقابل
Per Annum PA در سال
Paid Pd پرداخت شد
Miscellaneous Misc متفرقه
Monday Mon دوشنبه
Received Recd دریافت شد
water Closet WC توالت
Weight WT وزن
Christmas Xmas کریسمس
thank you TU
متشکرم از شما
talk to you later K2UL8R
بعدا به تو می گویم
love you like brother LULAB
من برادر شما را دوست دارم
laugh to my self LTM
خندیدن به من
love you like sister LULAS
من خواهر شما را دوست دارم
? male or female ?M or F
مرد یا زن هستید شما ؟
thanks THX
متشکرم
no problem NP
مشکلی نیست
bye for now B4N
خداحافظ
age/sex/location A/S/L
سن / جنس / مکان
see you later CUL
بعد می بینمت
see you CU
می بینمت
bye for now BFN
خداحافظ
end of message EOM
پیغام اخر از
thank you MER30
مرسی , ممنون از شما
I love you ILU
دوستت دارم
I love you ILY
دوستت دارم
I see IC
فهمیدم
you u
شما . تو کی هستی
please PLZ
لطفا
are R
هستید
time @sa
ساعت
merci mer28+2
مرسی , ممنون
thanks tnx
متشکرم
thank you tq
متشکرم
thank you ty
متشکرم
male m
مرد
famale f
زن
me too me2
من هم همین طور !
girl friend gf
دوست غیر همجنس
Boy friend bf
دوست غیر همجنس
--------- lol
خندیدن به چیزی
--------- cool
خوشحالی همراه با تعجب
--------- wow
فریاد حاکی از خوشحالی و تعجب
On The Other Hand OTOH
از طرف دیگر
Email Message EMSG
پیغام الکترونیکی
In Any Event IAE
در هر صورت
oh I See OIC
عجب 0 فهمیدم
love You Foreve LYF
برای همیشه دوستت دارم
In My oponion IMO
به نظر من

For YourI nformation FYI
جهت اطلاع تو
In Othere IOW
به بیان دیگر
Private message PM
پیغام خصوصی
Kiss on Cheek KOC
بوسه بر گونه
Kiss k
بوسه
hug And Kiss H&K
بوسه زدن و بغل کردن
Hug H
بغل کردن
Be back soon BBS
زود بر می گردم
Be Back Later BBL
بعدا بر می گردم
Be Back BB
بر می گردم
Thinking Of You TOY
به فکر تو هستم
Till Next Time TNT
تا دفعه بعد
See You Soon SYS
به زودی می بینمت
Soon S
به زودی
Gone For Now GFN
فعلا" می روم
Glad To See You GTSY
از دیدن تو خوشحال شدم
Nice To See You Nice 2 C U
از دیدن تو خوشحال شدم
Away from keyboard AFK
دور از صفحه کلید
December Dec ماه دسامبر
Limited LTD محدود
March Mar ماه مارس
That is Ie بنابراین
I Owe You IOU من بدهکارم به شما
Intelligence IQ ضریب هوش
January Jan ماه ژانویه
Junr . Junior Jun تازه کار
July Jul ماه ژوئیه
Mount Mt کوه
Note Carefully NB با دقت توجه شود
President pres رئیس
pleas Turn Over PTO لطفا به پشت مراجعه کنید

/ 8 نظر / 11 بازدید
کیه

جالبه

صبا

اه من که خودم تو این چیز ها حرفه ای ام چرا می نویسی؟ انقدر از اینا بلدم حالم داره بهم می خوره.[سبز]

قلی

هووو عالیه من یاد گرفتم[بغل]

اکبر

ها بالاخره ما هم یاد گرفتیم تشویق نکنید خجالت می کشم[خجالت]

پرنده

وای چه خوب[لبخند]

جهنده

اوه من دنبال این بودم خیلی خوبه[چشمک]

خزنده

[دست]خیلی خوبه موفق باشی

جی

صبا احترام خودتو نگه دار نگذار دهنمو وا کنماااا[عصبانی]